آموزش خودپرداز

افرادی که دستگاه خودپرداز را خریداری می کنند. یا به نوعی دستگاه جدیدی را به اختیار می گیرند ، مستلزم یادگیری در مورد این نوع ماشین ها هستند. ما در این صفحه نحوه ای از آموزش های تازه برای افرادی که تازه به این عرصه پا گذاشته اند ، تدارک دیده ایم.

 بزودی در این صفحه اموزش ها گذاشته خواهد شد