خطای جعبه ریجکت purge bin removed

 دستگاه های خودپرداز گاهی با خطاهای زیادی روبرو میشوند 

یکی از رایج ترین خطاها در  مورد جعبه ریجکت دستگاه است . جعبه ریجکت مهم ترین ابزار پول گذاری به حساب میاید و اگر کوچکترین مشکلی داشته باشد عملیات پولگذاری با خطا روبرو میشود .Purge bin removed خطا و ارور در خودپرداز یکی از خطاهای رایج است .

خطای اول 

Purge bin removed

خطای جا نبودن کاست ریجکت

در صورت بیرون بودن کاست ریجکت یا مشکل داشتن کلید پشت کاست این خطا ظاهر می شود